วิธีสร้างการเรียนรู้

โฆษณา
โพสท์ใน รายวิชาที่เปิดสอน | ใส่ความเห็น

แบบสำรวจความคิดเห็น

โพสท์ใน แบบสำรวจ | ใส่ความเห็น

งานปีใหม่

This slideshow requires JavaScript.

โพสท์ใน ภาพกิจกรรม | ใส่ความเห็น

รายชื่อบุคลากร

12

รูปภาพ | Posted on by | ใส่ความเห็น

วิชา การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

computer-happy

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมี การประมวลหรือวิเคราะห์ผลสรุปด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กัน มีความหมาย มีคุณค่าเพิ่มขึ้นและมีวัตถุประสงค์ในการใช้งาน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น การเก็บข้อมูล การขายรายวันแล้วนำการประมวลผล เพื่อหาว่าสินค้าใดมียอดขายสูงที่สุด เพื่อจัดทำแผนการขายในเดือนต่อไป เป็นต้น ซึ่งสารสนเทศมีประโยชน์ คือ

1. ให้ความรู้
2. ทำให้เกิดความคิดและความเข้าใจ
3. ทำให้เห็นสภาพปัญหา สภาพการเปลี่ยนแปลงว่าก้าวหน้าหรือตกต่ำ
4. สามารถประเมินค่าได้

แหล่งที่มาของข้อมูลสารสนเทศ
1. ข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในองค์กรนั้น ได้แก่ ข้อมูล การปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลงานบุคลากร ข้อมูลงานกิจการนักเรียน
2. ข้อมูลภายนอก หมายถึง ข้อมูลที่เกิดขึ้นนอกองค์กร ข้อมูลหน่วยงานอื่นๆ

….. อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/376670
เครดิต : กฤติกา วิชาธร

****หมายเหตุ   ข้อมูลและรูปภาพคัดลอกมาโดยใช้เพื่อการศึกษาในการจัดทำ wordpress ไม่ได้แสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด

โพสท์ใน รายวิชาที่เปิดสอน | ใส่ความเห็น

วิชา ดรรชนีและสารสังเขป

7016_1

สาระสังเขป (Abstract) หมายถึง งานเขียนที่เขียนโดยการย่อสาระสําคัญของเอกสารอย่างตรง
จุดมุ่งหมาย ตามลําดับและวิธีเขียนของต้นฉบับเดิม โดยปราศจากความคิดเห็นของผู้เขียนสาระสังเขป เพื่อให้ได้สาระความรู้ที่แท้จริง อย่างเที่ยงตรงตามต้นฉบับเดิม มีความสมบูรณ์ในตัวเอง
เพื่อให้ผู้อ่านตัดสินใจในการเลือกอ่านเอกสารต้นฉบับได้

****หมายเหตุ   ข้อมูลและรูปภาพคัดลอกมาโดยใช้เพื่อการศึกษาในการจัดทำ wordpress ไม่ได้แสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด

โพสท์ใน รายวิชาที่เปิดสอน | ใส่ความเห็น